کارگاه حقوقی نحوه تنظیم قرار داد بین هم بنیان گذاران


در این کارگاه به بررسی ویژگی های لازم فاندر در تیم، ضرورت عقد قرار داد بین هم بنیان گذاران و هم چنین بررسی نکات و سرفصل های مهم این قرارداد؛ اعم از نقش ها و مسئولیت های موسسین، مالکیت و واگذاری سهام، حقوق دارایی های فکری و عدم رقابت و حفظ محرمانگی بین اعضا تیم پرداخته شد.

<

این پست رو به اشتراک بذارین