کارگاه آموزشی مهارت کار تیمی موثر برگزار می گردد.


کارگاه آموزشی مهارت کار تیمی موثر برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲ خرداد ماه ۹۸
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۷
لینک ثبت نام:
https://evnd.co/vFXrp

<

این پست رو به اشتراک بذارین