EN
Uncategorized - October 28, 2018

کارگاه آموزشی مدیریت زنجیره تامین و بسته بندی


در این کارگاه به بررسی شرایط موجود در زنجیره تامین و صنعت بسته بندی در کشورهای درحال توسعه، چالشها و راهکارها و نیز بکارگیری تکنولوژی در زنجیره تامین و صنعت بسته بندی پرداخته شد. همچنین در این کارگاه مثالهای متعدد و عملیاتی جهت درک بهتر زنجیره تامین و ورود تکنولوژی به این حوزه مطرح گردید.