EN
خبر ها - December 9, 2018

فراخوان آغاز دوره پیش شتاب دهی زمستان

شتاب دهنده کوانتوم مستقر در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز نیروی کار دانشجویی می پذیرد. لطفا رزومه خود را در قسمت ثبت رزومه سایت ما به آدرس زیر تکمیل نمایید: www.qstartups.ir