ثبت نام در رویداد فانتوم

این فرم الزاما باید توسط رایانه تکمیل گردد

ثبت نام در رویداد فانتوم

  • در صورت عدم ورود به بازار دلیل خود را ذکر کنید
  • در صورت ثبت شرکت نام شرکت و شماره ثبت را ذکر فرمایید
  • نوع عصویت(بنیانگذار/کارمند)نام و نام خانوادگیسنتخصصمدت زمان همکاری با تیمسمتمیزان سهام 
    Add a row
  • به صورت تخمینی
  • به صورت تخمینی
  • در صورت نداشتن فروش تاکنون، علت ذکر گردد
  • سر فصل هزینه ها به صورت کلی ذکر گردد برای مثال: منابع انسانی، ساخت اپلیکیشن، مواد اولیه و سایر
  • به تفکیک ذکر گردد که چند درصد از سرمایه مورد نیاز هزینه منابع انسانی، بازاریابی، مکان و تجهیزات و سایر می شود

این پست رو به اشتراک بذارین